Per productgroep

Abonnementenbeheer   Met LM Infor­ma­tion Deliv­ery kunt u moeit­eloos alle pub­li­caties aan­schaf­fen die belan­grijk zijn voor uw eigen organ­isatie, zoals inter­na­tion­aal gewaardeerde acad­emis­che pub­li­caties, kran­ten, elek­tro­n­is­che mate­ri­alen of tijd­schriften. Tegelijk­er­tijd bli­jft de gehele lev­en­scy­clus van de abon­nementen op pub­li­caties onder con­t­role.
Diensten voor eBooks   Met onze e-boek­di­enst vindt u e-boek­pakket­ten, col­lec­ties en indi­vidu­ele titels uit een aan­bod van hon­derd­duizen­den titels in diverse weten­schaps­ge­bieden en van ver­schil­lende uit­gev­ers. Wij ver­zor­gen tevens de onder­han­delin­gen over de licen­tie- en gebruiksvoor­waar­den.
Diensten voor gebruik en beheer van elektronische bronnen   De gebruiks- en beheer­di­en­sten voor e-ma­te­ri­alen vereen­voudi­gen de keuze, de acquisi­tie, het gebruik en het beheer van elek­tro­n­is­che mate­ri­alen. We bieden onze klanten een alle­som­vat­tende dienst aan alsook gea­vanceerde tech­nis­che oplossin­gen voor de gehele lev­en­scy­clus van e-ma­te­ri­alen.
Databasediensten   We bieden onze klanten de mul­ti­dis­ci­plinaire ful­l-­text- en ref­er­en­tiedata­bases aan van wereld­wijd vooraanstaande uit­gev­er­i­jen. Bij ons vindt u  ook de hand­ige web­di­en­sten van bin­nen- en buiten­landse bladen.