Per doelgroep

Wetenschappelijke bibliotheken   Met LM Infor­ma­tion Deliv­ery is het een­voudig om acad­emisch gewaardeerde mate­ri­alen te ver­w­er­ven, eve­nals de dien­sten voor de acquisi­tie, het gebruik en het beheer ervan. We zijn uw deskundige samen­werk­ingspart­ner gedurende de hele lev­en­scy­clus van zowel de elek­tro­n­is­che als gedrukte mate­ri­alen.
Medische bibliotheken   We bieden aangepaste en alle­som­vat­tende dien­sten aan ter onder­s­te­un­ing van de ver­w­erv­ing,  het beheer, het gebruik en de eval­u­atie van kwal­i­tatie­vere medis­che infor­matie. Ons dien­ste­naan­bod omvat medis­che pub­li­catiepaket­ten, gebruiks- en beheer­di­en­sten van e-ma­te­ri­alen alsmede medis­che e-boeken.
Openbare bibliotheken   Voor open­bare bib­lio­theken en de pub­lieke sec­tor is het een­voudig om via ons gecen­traliseerd ver­schil­lende gedrukte en elek­tro­n­is­che pub­li­caties, alsmede kran­ten en tijd­schriften aan te schaf­fen. Tegelijk wordt het beheer van abon­nementen op pub­li­caties aan­merke­lijk verge­makke­lijkt.
Bedrijven   We bieden bedri­jven en infor­matie­di­en­sten oplossin­gen aan voor een kosten­ef­fec­tieve inkoop en effi­ciënt beheer van abon­nementen op pub­li­caties, kran­ten en mate­ri­alen. Het cen­tralis­eren van abon­nementen op pub­li­caties bespaart zowel geld als tijd.